OGŁOSZENIE W SPRAWIE PROJEKTU - PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BIEŻUŃ NA LATA 2016-2022 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIEŻUŃ

OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

PROJEKTU -  PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BIEŻUŃ NA LATA 2016-2022

ORAZ

ZAPRASZA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE W DNIU 2 WRZEŚNIA 2016 r.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pod nazwą „Program Rewitalizacji dla Miasta Bieżuń na lata 2016-2022” zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji, instytucji, przedsiębiorców na spotkanie dotyczące Rewitalizacji Miasta celem wyrażenia opinii w stosunku do zaproponowanego programu oraz poznania potrzeb związanych z rewitalizacją.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 23.08.2016 r. do 02.09.2016 r. 
Projekt Programu  Rewitalizacji udostępniony jest na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy: http://www.bip.biezun.nv.pl  oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy,  pok. Nr 7.

 Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej za pomocą FORMULARZA UWAG. Karty Zadań Inwestycyjnych i Społecznych z pomysłami na działania rewitalizacyjne można składać w formie pisemnej za pomocą Karty Zadania Inwestycyjnego/ Karty Zadania Społecznego.  Wypełnione Formularze można:

  1. Pozostawić w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń.
  2. Przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: umig@biezun.plwpisując w tytule e-maila „Konsultacje społeczne – Pogram Rewitalizacji”,
  3. Przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń

z dopiskiem „Konsultacje społeczne –Pogram Rewitalizacji”.

lub przynieść na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 2 września 2016 r. o godz. 9:00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu

Zgłoś swój pomysł na działania rewitalizacyjne!

Wypełnij Kartę Zadania Inwestycyjnego i/lub Kartę Zadania Społecznego!

Zgłoś swój autorski pomysł na działania, które mogą być w przyszłości realizowane w obszarach miasta, które zostaną poddane rewitalizacji. W drodze przeprowadzonej diagnozy badań społecznych wybrano do rewitalizacji obszary (mapa z granicami obszarów znajduje się w załączniku nr1).

Ważnym aspektem proponowanych przedsięwzięć – inwestycji jest fakt, że działania społeczne mają priorytet w przyznawaniu funduszy, ponadto projekty przestrzenne dotyczące infrastruktury czy gospodarki powinny mieć uzasadnienie społeczne. 

 Uwagi,  wnioski i pomysły przyjmowane będą do dnia 2 września  2016 roku włącznie, natomiast dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do uczestnictwa i aktywnego udziału w konsultacjach

Program Rewitalizacji to dokument inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Miasta, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Dokument, który zapewnia integrację działań władzy samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników (w tym: organizacji pozarządowych, przedsiębiorców), mających na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej - przygotowany w oparciu o dokładną diagnozę problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, stworzony we współpracy ze społecznością terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy takich obszarów. Dla jego skutecznego wdrożenia konieczne jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, nie tylko na etapie identyfikacji obszarów zdegradowanych, ale również na etapie planowania, wdrażania i monitorowania skuteczności środków zaradczych w postaci projektów.

Partycypacja społeczna jest nieodłącznym elementem procesu rewitalizacji i stanowi fundament wszelkich działań na każdym etapie tego procesu. Udział wszystkich interesariuszy w tworzeniu PR można określić jako szeroki i wystarczający, poczynając od informacji o działaniach władz lokalnych, poprzez współudział w podejmowaniu decyzji o kierunkach interwencji aż po aktywne uczestnictwo w projektach. Wkład w przygotowanie oraz wdrażanie programu powinna mieć  zarówno społeczność lokalna, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jak i inni interesariusze obszarów zdegradowanych. Partycypacja społeczna w tworzeniu Programu Rewitalizacji miała miejsce na etapie diagnozy sytuacji kryzysowej na obszarach zdegradowanych.

 Przedmiotowe konsultacje dotyczą etapu identyfikacji możliwych rozwiązań (identyfikacja głównych problemów, propozycja działań rewitalizacyjnych).

 

Załączniki

PR Bieżuń 23.08.2016.pdf

Data: 2016-08-23 15:32:09 Rozmiar: 1.66M Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 do PR - mapa.pdf

Data: 2016-08-23 15:32:09 Rozmiar: 800.92k Format: .pdf Pobierz

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROGRAMU REWITALIZACJI.doc

Data: 2016-08-23 15:32:09 Rozmiar: 59.5k Format: .doc Pobierz

Karta Zadania Inwestycyjnego.doc

Data: 2016-08-23 15:32:09 Rozmiar: 60.5k Format: .doc Pobierz

Karta Zadania Społecznego.doc

Data: 2016-08-23 15:32:09 Rozmiar: 62.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 194
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Ankiewicz
Czas wytworzenia: 2016-08-23 15:24:11
Czas publikacji: 2016-08-23 15:32:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak