KOMPETENCJE BURMISTRZA 

 
  

KOMPETENCJE BURMISTRZA

Do kompetencji burmistrza należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia całego katalogu zadań burmistrza, stanowi jedynie, że do zadań burmistrza należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Ustawa stanowi również, że burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenia woli w imieniu gminy składa jednoosobowo burmistrz lub działający z jego upoważnienia zastępca burmistrza, samodzielnie albo z inną osobą upoważnioną przez burmistrza. Jeżeli taka czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez skarbnika upoważnionej.

Do kompetencji burmistrza należy także opracowywanie projektu budżetu gminy. Bez zgody burmistrza rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

Burmistrz odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Do burmistrza należy między innymi, wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, dokonywanie wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.

Burmistrz, jako organ wykonawczy gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W przypadkach nie cierpiących zwłoki burmistrz może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje burmistrz w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.

Swoje zadania burmistrz wykonuje przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu, nadawany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy.

Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do kompetencji burmistrza należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, burmistrz może upoważnić sekretarza lub innych pracowników urzędu.

 

Liczba odwiedzin : 662
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Piotrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Piotrowski
Czas wytworzenia: 2012-05-14 08:58:21
Czas publikacji: 2012-05-14 08:58:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak