Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny 

 
  

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

Podstawa prawna:

- Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Monitor Polski z dnia 5 czerwca 2014, poz. 430),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 Wypełniony wniosek

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy dołączyć do wglądu oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia  - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia,  które nadal przebywają w pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejsko-Gminna Ośrodek Pomocy Społecznej, Warszawska 2 09-320 Bieżuń. II Piętro - pokój nr 18

 

Opłata:

Wydanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga opłaty.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie Karty Dużej Rodziny dla każdego członka rodziny wielodzietnej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Uwagi:

Miejsko-Gminna Ośrodek Pomocy Społecznej, Warszawska 2 09-320 Bieżuń. II Piętro - pokój nr 18, tel. (023) 657 8056 wew. 33

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

Załączniki

wniosek_o_wydanie_karty_duzej_rodziny.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 78.5k Format: .doc Pobierz

obowiazek_okazania_dokumentow_kdr.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 27k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 991
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Małkowski
Czas wytworzenia: 2014-09-03 12:08:24
Czas publikacji: 2014-09-03 12:08:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak