Udostępnianie informacji publicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu 

 
  

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wyłożenia, wywieszenia informacji w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym,
  • udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

     Dokumentacja wyłączona ze względu na ograniczenie jawności może być udostępniania wyłącznie osobom i instytucjom do tego upoważnionym zgodnie z art. 5 ustawy.

     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

     Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu jest obowiązany powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

     Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

     Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

 

     Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu poniesie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Do pobrania: formularz wniosku w załączniku

Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą, faksem lub złożyć w Zespole  Placówek Oświatowych w Bieżuniu

 

 

 

 

Załączniki

WNIOSEK_O_UDOSTEPNIENIE_INFORMACJI_PUBLICZNEJ.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 131.24k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK_O_UDOSTEPNIENIE_INFORMACJI_PUBLICZNEJ.docx

Data: Brak danych Rozmiar: 27.93k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 460
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Marek Cimochowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Cimochowski
Czas wytworzenia: 2014-01-23 09:41:04
Czas publikacji: 2014-01-23 09:41:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak