W dniu 31.01.2016r. upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

 
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIEŻUŃ  przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2016r. upływa termin do:

1.  Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Oświadczenie należy złożyć w  Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisko ds. działalności gospodarczej do dnia 31 stycznia 2016r.

2.  Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedmiotowej wpłaty należy dokonać:

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta  (do dnia 29 stycznia 2016r. do  godz.14.00


- przelewem na konto Urzędu  41821300082004030093830001 PBS ŻUROMIN

Z uwagi na fakt, iż dzień 31 stycznia w 2016r. wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), ww. czynności należy wykonać z wyprzedzeniem.

 

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016r. zaczną obowiązywać nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2016r.:

1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2016r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.).

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2016r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

 

 

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń

                                                                                             /-/Andrzej Szymański

 

Liczba odwiedzin : 808
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Małkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Zofia Kaniecka
Czas wytworzenia: 2016-01-25 14:57:30
Czas publikacji: 2016-01-25 14:59:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak